PERSONAL

Våra medarbetare har pedagogisk kompetens, erfarenhet och öppenhet för nya ideer. Vi erbjuder kompetensutveckling, pedagogisk handledning och bra arbetsvillkor. I skolan arbetar behöriga lärare, elevassistenter, rektor, skolsköterska och kurator. Skolan har även tillgång till läkare, psykolog och SYO-konsulent samt har nära kontakt med verksamheter som Maria Malmö och BUP.  

Personalen som arbetar på UngArt bygger sin pedagogiska plattform på sociala inlärningsteoretiska grunder, TBA (tillämpad Beteendeanalys), KBT (Kognitiv Beteende Terapi), ART (Aggression Replacement Training), MI (Motiverande Samtal) och beteendestöd i vardagen. Det vardagliga arbetet genomsyras i handling av att vi observerar elevernas beteenden, analyserar problembeteenden, sätter upp konkreta målbeteenden, modellerar och belönar önskade beteenden som eleverna uppvisar. Vi tränar på att bredda elevernas beteenderepertoar, d.v.s. att lära in fler funktionella, pro-sociala beteenden som behövs för att lösa konflikter, handskas med egna och andras känslor, kunna fungera i grupp, uppnå sina mål och ta sig framåt.

Lärarna fungerar även som mentor för 2–3 elever. Mentorskapet innebär nära kontakt med eleverna och dess skolsituation men även deras sociala situation som kontakten med föräldrar eller andra viktiga personer i elevens liv. Tillsammans bildar vi ett väl sammansvetsat arbetsteam som delar gemensamma visioner och strävar mot gemensamma mål. ”Vi har bra relationer i personalgruppen och vi backar alltid upp varandra. Det visar att vi är eniga och sammansvetsade.”
Awatif Nasr, Resurspedagog och ART-tränare.

"Vi är vana vid att tänka utanför ramarna för att lyckas ännu bättre. Om ett visst inlärningssätt fungerar bra för en elev i ett ämne så försöker vi överföra det till andra ämnen för att eleven ska lyckas där. Det är vårt samarbete som gör det möjligt.”
Johan Otterström, lärare i matematik och idrott.

"Vår personalgrupp arbetar tillsammans, på en jämlik nivå. Det finns ingen hierarki, bara ansvarsområden, vilket är stor skillnad.”
Jim Green, lärare i svenska och engelska. 

 ”Vi står aldrig själ, utan vi tar alltid beslut tillsammans. Sedan spelar det ingen roll om du är praktikant eller chef här, vi fungerar som en och samma.” Ahmed Hazzouri, elevassistent och ART-tränare.

”Vi har högt i tak och backar alltid upp varandra i personalgruppen.”
Khalil Wahid, lärare i SO, idrott och hemkunskap.

”Det som gör denna skolan till en bra skola är att alla har möjlighet att få hjälp på sin nivå och att all personal på skolan arbetar i samma riktning, med samma ramar.”
Kim Gustavsson, lärare i matematik och NO.


                

                                         
  
Awatif Nasr
 
 Resurspedagog och ART-tränare
   Undervisar i Livsviktigt


 
    Jim Green
   
Lärare
    Undervisar i svenska och engelska


  Johan Otterström
  Lärare
  Undervisar i matematik och idrott


 
  Khalil Wahid
  Lärare
  Undervisar i SO, idrott och hemkunskap

  Kim Gustavsson
  Lärare
  Undervisar i matematik och NO