OM SKOLAN

Resursskolan UngArt är en fristående grundskola för åk 5-9 som erbjuder undervisning i samtliga ämnen enligt läroplanen. Skolan tar gärna emot ungdomar som av olika anledningar är i behov av individuellt utformad undervisning och beteendestöd. Erfarna och behöriga lärare undervisar utifrån elevernas individuella nivå och resurser vilket ger eleverna möjlighet att uppnå goda resultat. Föräldrarna involveras så mycket som möjligt i skolarbetet. Skolans mål är att alla elever ska nå de nationella målen enligt läroplanen och utvecklas till självständiga, socialt fungerande personer.

Skolan tar emot elever i behov av individuellt utformad undervisning, beteendestöd och tydligt strukturerad skolmiljö. Det kan vara elever som har haft det svårt att tillgodogöra sig undervisning i sin ordinarie skola, eller som på grund av problembeteenden eller långvarig frånvaro har stora brister i ämneskunskaper. Vi hjälper våra elever att uppnå goda resultat så att de ska kunna fortsätta sin utbildning på gymnasienivå. Skolan erbjuder även läxhjälp under alla lov.PEDAGOGIK
UngArts skola genomsyras av en individuell baserad pedagogik med elevens behov i fokus. Personalen förenas även av det
gemensamma synsättet på beteendestöd i
vardagen för ungdomarna.
Små undervisningsgrupper, erfarna lärare och tydlig arbetsstruktur skapar goda förutsättningar för individualiserat och varierat arbetssätt. Stor vikt läggs vid nivåanpassad undervisning och inlärning av kunskaper som eleverna har nytta av utanför skolan. Träning av sociala färdigheter ingår i skolans vardagsarbete liksom hemkunskap, idrott och musik. Praktik på arbetsplatser och undervisning förlagd till andra miljöer ger eleverna möjlighet att utveckla sina intressen och skapar en naturlig koppling till fortsatt utbildning och arbetsmarknad.


EN VANLIG SKOLDAG

En skoldag börjar med att eleverna ges möjlighet till ett morgonpass i fysträning med syfte att införa hälsosamma livsvanor och få bättre
fokus under dagen. Därefter är det en lässtund följt av en gemensam frukost för att öka elevernas medvetenhet kring sunda kostvanor. Under lunchen går elever och personal tillsammans till en närliggande skola för att äta lunch. Det erbjuds alltid två alternativa maträtter, varav en vegetarisk, samt en trevlig salladsbuffé. Dagarna är strukturerade efter korta lektionspass med många raster för att behålla elevernas effektivitet och fokus. Skolan är utformad likt ett hem med mindre rum där 1-3 personer kan vistas, vilket bidrar till en lugn och trygg miljö.

Ramarna  för skolarbetet utgörs av tydliga arbetsrutiner och regler:
 • Vi kommer i tid till lektionen.
 • Vi lämnar utekläder och uteskor i hallen.
 • Vi lämnar in våra mobiltelefoner innan lektionen börjar och får tillbaka
  våra mobiltelefoner på lunchen och när
  vi går hem.
 • Vi äter och dricker utomhus.
 • Vi går till och från matsalen tillsammans med vår grupp.
 • Om vi förstör något så lagar eller ersätter vi skadan.
 • På lektionen visar vi respekt genom att:
  1. Följa personalens instruktioner.
  2. Lyssna.

  3. Räcka upp handen när vi vill säga något.

Eleverna har alltid tillgång till assistenter som är närvarande under samtliga lektionstillfällen. Lärarna arbetar aktivt med positiv
förstärkning av elevernas självförtroende i respektive ämne. Eleverna får även stöd utanför klassrummet, på raster och genom pedagogiska luncher. Då vi är en skola i mindre skala med fokus på att stärka eleverna både i skolarbete och i beteende arbetar det i praktiken två pedagoger per elev. Undervisningen bedrivs huvudsakligen på individuellt anpassad nivå snarare än traditionell klassundervisning.

                               LIVSVIKTIGT

Utöver de grundläggande skolämnena undervisar UngArt skolan även i ett ämne kallat Livsviktigt. Här tränar vi eleverna i sociala färdigheter, ilskekontroll och moraliskt resonerande, som är grundkomponenterna i ART (Aggression Replacement Training) metoden. Träningen innehåller modellering, rollspel, feedback och diskussioner samt träning i att överföra färdigheterna till ungdomarnas vardag. Förutom ART arbetar vi mycket med diskussioner kring bl.a. droger, känslor och livet i sin helhet. Diskussionerna sker på olika sätt i gruppen, som t.ex. genom filmvisning där vi diskuterar budskap eller genom värderingsövningar."Livsviktigt är det ämne som kanske skiljer oss från andra skolor. Eleverna får inte betyg i ämnet, men det som de lär sig under dessa lektioner kan vara avgörande för dem på många andra sätt"
Awatif Nasr, elevassistent och ART-tränare.”Det som gör denna skolan till en bra skola är att vi har tydlighet i strukturen, vi arbetar mycket med positiv förstärkning och har ett bra samarbete mellan all personal.”
Johan Otterström, lärare i matematik och idrott.


”Vi har möjlighet att ge mycket positiv förstärkning eftersom vi har många lärare på få elever.”
Kim Gustavsson, lärare i matematik och NO.

”Vi lever efter ART systemet. Vi jobbar mycket med reglerna och strukturen, vi hänger dem överallt och påminner om dem. Sedan är det viktigt att vi i personalen också följer dem. Det är inte lönt att ha regler om man är slapp och gör en sak ena dagen och en annan nästa.”
Ahmed Hazzouri, elevassistent och ART-tränare.

”Jag skulle beskriva skolan som strukturerad, enhetlig och engagerad.”
Jim Green, lärare i svenska och engelska.
 
”Vi är flexibla i att anpassa studierna efter elevernas förmåga och kapacitet.”
Khalil Wahid, lärare i SO, idrott och hemkunskap. 

"Jag tror att vi är snabba på att uppmärksamma var vi ska lägga fokus hos eleverna. Det gör att vi kan arbeta på elevens individuella nivå och utmana utifrån varje elevs egen förmåga.”
Johan Otterström, lärare i matematik och idrott.

"Vi möter eleverna där de befinner sig och genom samtal hittar vi bästa lösningen för stunden.”
Jim Green, lärare i svenska och engelska.

”Skolans tillgångar är att vi i personalen har mycket kontakt med varje elev. Här får eleven synas och vara sig själv.”
Khalil Wahid, lärare i SO, idrott och hemkunskap.

”Jag tror att eleverna blir mer synliga här. Vi gör det lilla extra, små saker hela tiden.”
Ahmed Hazzouri, elevassistent och ART-tränare. 

”Nästan varje dag har man ett samtal med någon elev som mer eller mindre förändrar elevens synsätt på livet. Man känner att man bidrar med någonting.”
Awatif Nasr, Resurspedagog och ART-tränare.

”Man kan inte bara vara lärare när man arbetar med ungdomar, utan man måste också vara en medmänniska och en vuxen förebild.”
Kim Gustavsson, lärare i matematik och NO.

”När man bygger en relation så ska det inte bara vara att jag är personal och ungdomen elev, utan man får prata om annat också, så det handlar om mer än bara boken, mig och eleven.”
Ahmed Hazzouri, elevassistent och ART-tränare.

”Jag skulle beskriva skolan som trygg, välkomnande och kärleksfull.”
Khalil Wahid, lärare i SO, idrott och hemkunskap.

”Det bästa med att jobba här är att vi har ett synsätt där inget är omöjligt. Det finns en vilja att lösa alla situationer.”
Kim Gustavsson, lärare i matematik och NO.